Facebook Status Via All Devices

1. Via iOS 7
2. Via BlackBerry 8800
3. Via MacOS X 10.9 Mavericks
4. Via Mỹ Phẩm Gia Nguyễn
5. Via Nội Thất Phúc Đan
6. Via Nhất Tâm Sewing
7. Via rdtech-iuh.vn

Advertisements

HOW TO INSTALL JUNOS FREEBSD ? – YouTube

HOW TO INSTALL JUNOS FREEBSD ? – YouTube.

HOW TO INSTALL CISCO ASDM ? – YouTube

HOW TO INSTALL CISCO ASDM ? – YouTube.

CVE-2012-4914 Cool PDF Image Stream Buffer Overflow Metasploit Demo – YouTube

CVE-2012-4914 Cool PDF Image Stream Buffer Overflow Metasploit Demo – YouTube.

VirtualBox Guest Additions on Fedora 18/17, CentOS/RHEL 6.3/5.9

This is guide, howto install Oracle VirtualBox Guest Additions on Fedora, CentOS and Red Hat (RHEL). This guide should work with Fedora 18/17/16/15/14/13/12, CentOS 6.3/6.2/6.1/6.0/5.9, Red Hat (RHEL) 6.3/6.2/6.1/6/5.9.

VirtualBox Guest Additions is special software that can be installed inside Linux virtual machines to improve performance and make integration much more seamless. Among the features provided by these VirtualBox Guest Additions are mouse pointer integration and arbitrary screen solutions (e.g. by resizing the guest window). Tiếp tục đọc

Adobe Flash CVE-2013-0634 Exploitation Demo – YouTube

Adobe Flash CVE-2013-0634 Exploitation Demo – YouTube.

CVE-2012-3485 Setuid Tunnelblick Privilege Escalation Metasploit Demo – YouTube

CVE-2012-3485 Setuid Tunnelblick Privilege Escalation Metasploit Demo – YouTube.

CVE-2013-1763 SOCK_DIAG vulnerability in Linux kernel 3.3 to 3.8 Demo – YouTube

CVE-2013-0431 Java Applet JMX Remote Code Execution Metasploit Demo – YouTube

CVE-2013-0431 Java Applet JMX Remote Code Execution Metasploit Demo – YouTube.

5 tính năng trong SSH server có thể bạn chưa biết

Quản Trị Mạng – SSH không những tạo ra một môi trường truyền dữ liệu điều khiển đầu từ xa an mà nó còn có thể được dùng để truyền luồng (tunnel) lưu lượng, trao đổi file, bung hệ thống file từ xa…Bài viết sẽ giúp người dùng biết cách sử dụng những tính năng này qua SSH server.

SSH không chỉ xác thực qua một kết nối mã hóa bảo mật mà toàn bộ lưu lượng SSH cũng được mã hóa bảo mật. Dù bạn có đang truyền một tệp tin, lướt web hay chạy một câu lệnh thì những hành động này là an toàn.

SSH tunneling

Tính năng SSH tunneling cho phép một SSH server từ xa đóng vai trò như một proxy server. Lưu lượng mạng từ hệ thống cục bộ được gửi qua một kết nối an toàn đến SSH server. Ví dụ như, ta có thể chuyển hướng lưu lượng duyệt web qua một đường hầm SSH để mã hóa nó. Điều này sẽ chặn người dùng trên mạng công cộng bắt được thông tin duyệt web hay website từ mạng nội bộ. Tiếp tục đọc